tatík Glen z Panských lesů

www.glen.estranky.cz

více foto na https://kora-mok.webnode.cz/kryti/fotogalerie-glen-z-panskych-lesu/

ICH. GLEN Z PANSKÝCH LESŮ

Datum narození: 21.7.2005

ČLP/MOK/2190/08

DKK/Hips: 0/1

Zkoušky:

ZV I.c.

PZ I.c nos 4, vítěz zkoušek

SZVP I.c.

LZ I.c

Memoriál MVDr. Jiřího Michálka 2008 I.c.

SZVP O Pohár Halali 5. ročník, I. cena, vítěz zkoušek

Ze zkouškových posudků: pes velmi dobrých loveckých vlastností

Exteríér:

Český šampión, výborný, 1x CAJC, 4x res.CAC, 7x CAC, 3x res.CACIB, 1x CACIB, 2x BOB (SV 2014), 2x NV, 1x OV

Slovenský šampión, 3x res.CAC, 2x CAC, 1x res.CACIB, 1x CACIB na Slovensku

Interšampion (C.I.B.)

1x VDH, 1x CACIB v Německu

res.CAC ve třídě pracovní na World dog Show 2009 v Bratislavě

kvalifikace na světového šampiona šampionů

nominace na Crufts 2008

Z výstavních posudkových listů: pes středně silné kostry, plně odpovídá standardu, korektní v postoji i pohybu, dobré zaúhlení i mechanika pohybu, hlava ušlechtilá, typická, samčí, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, suchý krk, osrstění standardní, výrazný kohoutek, hluboký prostorný hrudník, dobrá horní i spodní linie, prut správně nasazený a nesený, dobré povahy.

výška: 62 cm

Povaha: Glen je povahově klidný, ale přitom temperamentní, přátelský a velmi dobře ovladatelný pes. Je nekonfliktní nejen k lidem, ale i k ostatním psům, má rád děti. Jeho povaha je naprosto vyrovnaná, bez bázlivosti. Glen je nejen dobrý společník, ale i neocenitelný pomocník na společných lovech, kde je pravidelně využíván, pracovně poctivý s výborným nosem. Při práci je v kontaktu se svým vůdcem. Při přípravě na zkoušky ho bavily především technické disciplíny (aporty, vlečky) a i když byl v rukou člověka, který předtím nikdy loveckého psa necvičil, dosáhl výborných výsledků na poli pracovním i výstavním.
Z hlediska exteriéru je velice kladně hodnocený českými ale i zahraničními rozhodčími. Je dobře stavěný s tmavým okem.
V jeho rodokmenu jsou jména maďarských ohařů ze země původu. Glen pochází z jedné z nejstarších chovatelských stanic u nás, ze které vzešlo spoustu pracovně i exteriérově kvalitních jedinců plemene MOK.
Glenovi předci/Glen´s ancestors

Otec: Tocókerti-Vadász Adu (Doroszmai-Vitéz Adu x Hegymegi Parti Amelita)

tituly: Champion-SK, Champion-Jun.SK, CACIB, res.CACIB, výborný,

zkoušky: Evropský pohár - CACT, res.CACIT, Memoriál Dr. A. Mészárosa - I.c., SVP I.c., FSS I.c., JS I.c., SV I.c., FT výborně

Matka: Cadesha z Panských lesů (Vadászfai Lóci x Nella z Pompejské kolonády)

tituly: Champion Inter., Champion-CZ, CWC, výborná

zkoušky: PZ I.c., SVP I.c., ZV I.c.

Glenovi potomci:

Vrh "A" chovatelské stanice Sagia Gray

Vrh "M" chovatelská stanice Olebjörks (Švédsko)

Vše možné i nemožné o Glenovi můžete zjistit na www.glen.estranky.cz

 

ICH. GLEN Z PANSKÝCH LESŮ

Hungarian shorthaired vizsla

Date of birth: 21.7.2005

HD A/B

ČLP/MOK/2190/08

Hunting tests:

Spring Breed Test I. prize,

Fall Breed Test I. prize, Excellent nose, passed as Winner

Special Water Work I. prize

Wood Test I. prize

Memorial of MVDr. Jiří Michálek 2008 I. prize

Cup of Halali, Special Water Work I. prize, passed as Winner

Location:

Czech Champion, Excellent, 1x CAJC, 4x res.CAC, 7x CAC, 3x res.CACIB, 1x CACIB, 1x BOB, 1x National Winner, 1x Regional Winner

Slovak Champion, 3x res.CAC, 2x CAC, 1x res.CACIB, 1x CACIB in Slovakia

Interchampion (C.I.B.)

1x VDH, 1x CACIB in Germany

res.CAC in Work class on World dog Show 2009 in Bratislava

qualification to World Champion of Champions

nomination to Crufts 2008

Character from shows: Moderate dog skeleton, fully standard compliant, correct in the position and movement, good angulation and movement, noble, typical male head, brown eye, full dentition, scissors bite, dry throat, standard hair, pronounced withers, deep capacious chest, good top and bottom line, tail rightly placed and carried, good temperament.
Height: 62 cm

Temperament: Glen is a quiet character, at the same time lively, friendly and very easy to train. He is not only easygoing to people, but also to other dogs, he likes children. His character is perfectly balanced, without shyness. Glen is not only a good companion, but also invaluable for the common hunts, which is regularly used for, labor honest with excellent nose. He is in contact with his leader during work. In preparation for the exams he enjoyed mainly technical discipline (retrieves, siding), although  he was in the hands of a man who had never practiced a hunting dog, achieved excellent results in the field of work and exhibition.
He is very positive reviewed by Czech and foreign judges in terms of the exterior. He is well built, with dark eye.
In his pedigree there are the names of Hungarian pointers from the country of origin. Glen comes from one of the oldest kennels in this country, from which come a lot of work and exterior quality individuals of the breed Hungarian shorthaired vizsla.

Glen´s ancestors

Father: Tocókerti-Vadász Adu (Doroszmai-Vitéz Adu x Hegymegi Parti Amelita)

Titles: Slovak Champion, Slovak Junior Champion, Excellent, CACIB, res.CACIB,

Hunting tests: European cup - CACT, res.CACIT, Memorial of Dr. A. Mészáros - I. price, Special Water Work I. prize, Blood Tracking Test I. prize, Spring Breed Test I. prize, Fall Breed Test I. prize, FT Excellent

Mother: Cadesha z Panských lesů (Vadászfai Lóci x Nella z Pompejské kolonády)

Titles: Interchampion, Czech Champion, CWC, Excellent

Hunting tests: Spring Breed test I. prize, Fall Breed Test I. prize, Special Water Work I. prize,

Glen´s offspring:

Litter "A" of Kennel Sagia Gray

Litter "M" of Kennel Olebjörks (Sweden)

www.glen.estranky.cz